Søerne i Rebild

Få en enestående naturoplevelse ved områdets smukke søer

Få en enestående naturoplevelse ved områdets smukke søer

Store Økssø
ligger smukt inde i Rold Skov, omkranset af skovens træer.
Søen ligger umiddelbart ved Mosskov Pavillonen, som er et yndet og gammelt traktørsted og udgør et populært udflugtsmål for hele familien.
Der må bades i søen, og selvom vandet er brunt, er det glimrende badevand.
Tag traveskoene på – det tager ca. en time at gå rundt om søen – og nyd naturen og de flotte træskulpturer, der er placeret forskellige steder langs stien.

Store Økssø er Rold Skovs næststørste sø, 33 ha med en maksimal dybde på 8 meter. Store Økssø er omgivet af skov og af en tidligere højmose, der nu gennem naturgenopretning søges genskabt. Vandet er helt rent, men søen er næringsfattig og sur og vandet er derfor farvet brunt af opløste humusstoffer fra mosen. Søen har en stor bestand af fortrinsvis små aborrer, og her er frit fiskeri. Søen tiltrækker mange fugle, bl.a. kan man i træktiden opleve flokke af hvinænder.
Læs om fiskeri i Store Økssø 

Madumsø
og se efter den gamle ridderborg, som ifølge et gammelt sagn ligger skjult i søen: Sagnet fortæller at der engang lå en ridderborg midt ude i søen. Ejeren var kendt for sin løsslupne levevis, og alt imens fruen lå for døden, blev der holdt et stort drikkegilde på borgen.
Præsten fra Astrup blev tilkaldt, og han ankom i fuldt ornat for at give fruen den sidste nadver.
Da han bøjede sig ind over fruen, opdagede han til sin skræk, at der i stedet lå en forklædt gris under dynen. Rasende forlod han borgen, hvorefter den sank i søen og forsvandt.
Det fortælles, at man i solskinsvejr kan se borgens tre skorstene som tre hvide pletter på bunden af søen…
Læs mere om Madum Sø og Langmosen

Mastrupsøerne
i Støvring er et andet oplagt bud på en smuk naturoplevelse. De fire søer er centrum i en grøn oase, der indbyder til et besøg. Tag madkurven med, og nyd den i den smukke natur.

Bælum kildesø
ligger i Bælum Sønderskov sydvest for Bælum.
Her er bænke og en fantastisk udsigt og derfor er den det perfekte udgangspunkt for en udflugt.
Søen var engang en åben plads, hvor man holdt 1. maj fest, men med tiden vandt den hellige Skt. Luris kilde - en bro fører over kilden i den ene ende af søen - og pldsen blev oversvømmet til en lav rektangulær sø.
Søen har sit faste andepar, samt masser af fisk og insekter, så stedet er fint til en tur med fiskenet og gummistøvler.
Om vinteren er søen ikke længe om at bundfryse, så den er en populær og sikker skøjtebane.

Mossø
Skovsøen Mossø ligger nær St. Økssø og passeres under kørsel til denne og Mosskovpavillionen. Søen er af samme type som St. Økssø, en ren, næringsfattig og sur brunvandet sø. På nordsiden er der udviklet hængesæk.
I søen findes lobelia, og omkring søen findes de tre lyngarter: hedelyng, klokkelyng og rosmarinlyng. Desuden findes der blåbær, hønsekornel, mosebølle og soldug. Søen er kun 5 ha stor, men er bestemt et besøg værd. Omkranset af granskov minder den om en svensk skovsø. I den ene ende findes et moseparti med birk samt en hængesæk af spagnummos, der kravler ud i søen. Her kan findes forskellige tørvemosser, tranebær, ulvefod og den sjældne hønsebær.
Der er sti rundt om søen. 

Ilsø
Den lille sø ligger i et engområde syd for Jægersborg Skov.
Søen er mere næringsrig end de førnævnte og nærmer sig den eutrofe søtype. I søen vokser store mængder af hvid nøkkerose og gul åkande, og den omgivende rørsump er ret artsrig.
På bredderne vokser der gul stenbræk, og i nærheden er der flere bevoksninger med kranskonval.

Hvass sø
Hvass sø ligger syd for Store Økssø tæt på Arden. Det er en ganske lille aflang sø, der er kunstigt opdæmmet i 1959. Søen er opkaldt efter forhenværende statsskovrider Jens Hvass. Den omgivende beplantning er bemærkelsesværdig, således findes der i søens nærhed ca 25 forskellige arter af nåletræer, blandt andet vandgran, nobelis, douglasgran, kæmpegran, veichii og weymouthsfyr.

Teglsø
Søen ligger i skovens vestlige del. Søen er omgivet af imponerende enebærbevoksning.
Der findes stier i nærheden af søen, hvor man kan færdes i henhold til reglerne for færdsel i de private skove.
Søen hører under Lindenborg Gods.

Estrup dam
Lille sø beliggende øst for Skørping – tidligere tørvegravningssted, men nu etableret som en meget yndig skovsø.

Bregnesøen
En lille køn skovsø, tilvokset med et stort antal hvide åkander med gule støvdragere, og beliggende vest for banen, overfor Den Jyske Skovhave.
Fælles for moseområderne omkring søerne – især Bregnesø og Dragmosen – er kærulden, der i forsommeren breder sig med sine hvide totter ud over mosefladerne.

Gravlev sø
Den er resultatet af et naturgenopretningsprojekt, idet den oprindelig 50‑60 hektar store sø blev afvandet med et projekt i 1800-tallet, og omkring 1910 var søen helt væk. 
Søen strakte sig oprindelig fra Lille Blåkilde i nord til foden af Rebild Bakker ved Ravnkilde. I gennemførtes et naturprojekt der gendannede en del af søen, til et areal på omkring 27 hektar, med en vanddybde på gennemsnitlig 40 cm. I 2005 blev 1.028 ha naturfredet i hele området. Søen er en del af Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø og er både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Det er også en del af en naturfredning fra 2005 på 1.028 hektar af Rold Skov og Gravlevdalen. Åen løber stadig uden om søen, men Gravlev kilde sørger for, at søen er isfri til glæde for især gæs og ænder. 

Hornum Sø
er en populær lille badesø, hvor der udover at bade, også er mulighed for at grille eller lystfiske – med et gyldigt fiskekort. Ved parkeringspladsen til søen er der en primitiv lejrplads med adgang til vandpost og toilet i badesæsonen. Hornum Sø er 2,6 meter dyb på det dybeste sted og er omkradset af lave træer.

Del denne side

Moserne i Rold Skov

Rold Skovs moser

Langmosen 
ca. 27 ha højmose - ligger i en lavning uden naturlig afvanding. 
For 7000 år siden udviklede der sig i dalstrøget en forsumpningsmose, bevokset med kær og sumpplanter.
I mosens sydlige del findes en åben tørvegrav, det eneste indgreb der er sket i moseområdet. Langmosen er således en af Danmarks mest uforstyrrede og velbevarede højmoser.
De samlede tørvelag er mindst 5 meter tykt og nogle steder findes bløde partier. Det må derfor frarådes at prøve at krydse mosen.

Der er etableret en sti omkring mosen og den fører i den vestlige ende til et udsigtspunkt, hvorfra der er en enestående udsigt over den lange moseflade.
Madum Sø og dens omgivelser blev sammen med denne Langmose fredet i 1986. Det fredede område udgør ca. 400 ha.
Selv om du færdes i et fredet område med offentlig adgang skal du være opmærksom på, at jorden er privatejet.

 

Lille Økssø
Søen ligger ca. en kilometer syd for Store Økssø. Lille Økssø er en af skovens mange højmoser, men som navnet antyder, har den en fortid som sø. Kun ude i midten skimtes endnu et lille vandspejl. Oprindelig har den været en brunvandet, sur sø som Mossø og Store Økssø. Gradvis har en hængesæk af sphagnummos bevæget sig ud fra søbredden og lukket vandspejlet. Søen blev til en kærmose, et såkaldt fattigkær. Navnet fordi mosen er fattig på arter. Ganske langsomt har mosen udviklet sig til en højmose. Lag på lag af sphagnummos og andre planterester får tørvelaget til at vokse, og når planternes vandforsyning udelukkende stammer fra regnvand, er mosen blevet til en ægte højmose. Lille Økssø kan overskues fra udsigtstårnet. Skoven omkring mosen er et af tilholdsstederne for kronvildtet. Ellers er søen omgivet af tørvemose, der mod nord er af hedeagtig karakter.
Floraen består først og fremmest af tørvemosser desuden kæruld, soldug, dyndstar og blomstersiv. Faunaen er, som normalt for mosehuller, temmelig fattig.
På søens sydøstlige side står et fugletårn, hvorfra man har fint udsyn over hele moseområdet.

 

Havemosen
Havemosen er resterne af en højmose, der grænser op til St. Økssø, tæt ved den restaurerede St. Økssø Mose. I modsætning til denne er Havemosen stærkt præget af tørvegravning med rester af gamle grave. Også Havemosen forsøges genskabt som egentlig højmose. Da afløbet fra St. Økssø passerer gennem Havemosen, har det været ret enkelt at hæve vandstanden i mosen for at fremme nyvækst af sphagnummos. Mosen er ryddet for træer og opvækst af især birk holdes nede ved græsning med geder. Havemosen passeres på vej rundt om St. Økssø.

 

Dragmosen
Dragmosen er nok landets lettest tilgængelige højmose. Den ligger op til Møldrupvej få hundrede meter syd for Skørping, og er omkranset af skovveje. Mosen er af samme type som Lille Økssø, et fattigkær, der har udviklet sig til en rigtig højmose. Af højmosens planter bemærker man især kærulden, når den i juni måned forvandler mosen til et bølgende hav af hvide vattotter. Senere i september farves mosen lyslilla af hedelyngens smukke blomster.

 

Farsø Mose
Sømosen er fladvandet og ligger i skovens sydlige del ca 3 kilometer sydvest for Store Økssø.

 

Vindtønden
Tørvegrav vest for jernbanen ved Hellum Tved – et par km. syd for Skørping.